█ Srub Ostravice


Provozní řád srubu Baníku Ostrava OKD

6.1.     Rezervace pobytu na základně

Zajištění pobytu na základně TJ Baník Ostrava OKD na Ostravici je možno provádět dvěmi způsoby:

a) písemně - na adresu správce objektu, tj. Jaroslav MATULA, Jaromíra Matuška 5/29, 700 30 Ostrava - Dubina s uvedením těchto základních údajů:

1.)   Termín pobytu

2.)   Předpokládaný počet ubytovaných

3.) Doba nástupu a odchodu z místa pobytu

4.) Adresa zodpovědné osoby

5.) Telefon pro potvrzení objednávky pobytu na základě podaných žádostí

b) telefonicky - ( správce objektu - Ing. Jaroslav MATULA , tel. 608 680 655 pouze v odpoledních a večerních hodinách (15 - 21 hod.). Zde bude na místě dohodnut termín pobytu a zároveň jeho ústní potvrzení. V případě dlouhodobých objednávek je nutno předem dohodnutý termín ze strany objednavatele potvrdit maximálně 7 dní před nastoupením pobytu, zde bude dohodnuto i následné předání objektu.

6.2.     Potvrzení pobytu

V obou případech bude Váš požadavek potvrzen telefonicky hned po doručení objednávky, v případě pořadníku na určitý termín pak nejpozději pak 7 dní před zahájením pobytu.

6.3.     Předání klíčů - objektu

Při potvrzování pobytu bude předběžně dohodnut termín a místo předání klíčů od základny, na základě této dohody budou pak klíče předány buď přímo na objektu (hlavně u osob ubytovaných zde poprvé), nebo na smluveném místě

6.4.     Zahájení provozu základny

Při vstupu do objektu srubu na Ostravici je nutno provést tyto úkony:

a)     otevření hlavních vrat a vchodových dveří - toto se provádí otevřením kladky umístěné na hlavních vratech a otevřením zámku na dveřích do předsíně základny.

b)     připojení elektrické energie do objektu - tato činnost se provádí v hlavním rozvaděči el. energie umístěném hned za hlavními dveřmi do objektu "starého" srubu nahozením hlavního třífázového stykače.

c)      odstranění zajištění oken proti vloupání do objektu - při vstupu do dalších místností základny je nutno odstranit dřevěné okenice umístěné mezi okny a ty uschovat na bezpečné místo k dalšímu použití při ukončení pobytu.

6.5.     Víkendový provoz základny

Využití základny je zcela v rozhodnutí pronajímatele v rozsahu jeho zodpovědnosti za svěřený objekt. Pověřená osoba zodpovídá:

a)     za svěřený nemovitý i movitý majetek základny

b)     za provoz a bezpečnost ubytovaných osob na základně

c)      za požární bezpečnost a pořádek na základně

d)     za dodržování pravidel ochrany přírody a pobytu v CHKO Beskydy

Provozní podmínky se liší v některých drobnostech podle ročního období, kdy je základna používána. Rozdíly jsou hlavně v těchto provozních záležitostech:

6.5.1. Letní sezóna od května do října

a)     Vytápění objektu. V chladném období je možno využít paliva umístěného ve sklepních prostorech přístupných poklopem vedle patrových paland v hlavní místnosti. Při vaření na kamnech v kuchyni i v pokoji je nutno topit dřevem. Příprava dřeva (štípání, řezání) se provádí v prostoru nad objektem srubu, každý uživatel zodpovídá za úklid a pořádek v těchto místech.

b)     Používání vody. Čerpadlo vody se zapíná vypínačem umístěným hned za hlavním rozvaděčem. Vzdálenost čerpání je dosti dlouhá, je nutno otevřít kohoutek studené vody a čekat na napuštění vody a její vyčištění od kalů odpuštěním. Po vyčištění studené vody se stejná činnost provede i u teplé vody vyčištěním potrubí i bojleru. Poté se kohoutky zastaví. Opticky se zkontroluje celá trasa vedení vody od studny k vodárně, zda nedochází k jejímu úniku v místě spojů nebo kohoutků u venkovních umýváren. Voda není pitná a poslední dobou je jí nedostatek. U táborových pobytů možnost objednat cisternu s pitnou vodou na vlastní náklady.

c)      Ohřev teplé vody  -  provoz jako v zimním období - je zapínán vypínačem umístěným na zdi vedle bojleru. Činnost ohřevu je nutno zkontrolovat na zrychlení pohybu hodin elektroměru. Po ohřátí vody na vysokou teplotu je nutno ohřev vody vypnout z důvodu úspory elektrické energie.

d)      Použití objektu WC. Objekt WC je využíván tzv. kýblovým způsobem, je nutno za sebou splachovat vodou donesenou z venkovní umývárny a dbát o jejich průběžnou čistotu. Z provozních důvodů se používá pouze jedna strana (chlapci) - méně starosti z úklidem. Klíče od WC jsou umístěny na věšáku v kuchyni za dveřmi, doporučujeme WC otevřít na dobu pobytu, klíče pověsit na své místo a WC uzavřít až před odchodem po patřičné očistě.

e)     Použití elektrické energie. Větší část objektu je obsluhována elektrickou energií, proto ji šetřete na každém místě. Kontrolujte, zda se nesvítí někde ve dne, ve sklepních prostorách, na tábořišti, na WC a podobně. Minimálně využívejte elektrická topná tělesa a vařiče.

f)        Večerní osvětlení. Je možno zapnout ze strany vchodu u obou objektů vypínačem umístěným vedle vchodových dveří. Pokud nesvítí světlo na WC, nutno nahodit jistič v budově nového srubu (hned za bočními dveřmi). Nenechávejte svítit ve dne.

6.5.2.       Zimní sezóna od listopadu do dubna

a)     Vytápění objektu. V zimním období se využívá paliva umístěného ve sklepních prostorech přístupných poklopem vedle patrových paland v hlavní místnosti. Při vaření na kamnech v kuchyni je nutno použít dřevo, taky kamna v pokoji jsou na dřevo. Příprava dřeva (štípání, řezání) se provádí v prostoru nad objektem srubu, každý uživatel zodpovídá za úklid a pořádek v těchto místech. Palivo je nutno využívat co nejvíce ekonomicky, je nutno hlídat přehřátí kamen z důvodu požární bezpečnosti. Vytápění el. energií používat pouze v nejnutnějších případech. El. síť není na tento provoz dimenzována.

b)     Používání vody. Čerpání vody do srubu je z důvodu ochrany potrubí před zamrznutím odpojeno. Voda se donáší ručně za pomocí kanistru 50 l ze studny umístěné pod novým srubem na cestě zkratkou k Montéru. Voda se ze studny nabírá kyblíkem uvázaným na provazu. Kyblík před odjezdem ze základny je nutno uklidit do srubu.

c)      Ohřev teplé vody. Je prováděn v největším hrnci v kuchyni na kamnech, doporučujeme využívat průběžně při topení v objektu.

d)     Použití objektu WC. Objekt WC je využíván tzv. kýblovým způsobem, je nutno za sebou splachovat vodou donesenou ze studny, případně odpadní vodou z kuchyně a dbát o jejich průběžnou čistotu. Z provozních důvodů se používá pouze jedna strana (chlapci) - méně starosti z úklidem.

e)     Použití elektrické energie. Větší část objektu je obsluhována elektrickou energií, proto ji šetřete na každém místě. Kontrolujte, zda se nesvítí někde ve dne, ve sklepních prostorách, na tábořišti, na WC a podobně. Minimálně využívejte elektrická topná tělesa a vařiče.

 6.6.    Provoz letních a zimních táborů

Základna je poskytována v letních měsících přednostně zájemcům o čtrnácti a vícedenní pobyty – letní tábory. Ceny za čtrnáctí denní pobyt viz. Ceník pobytů v kalendáři akcí odboru KČT, při opakovaných pobytech možno dohodnout slevu na pobyt a přednostní výběr termínu pobytu.

6.7.     Ukončení pobytu na základně

je provázeno povinnostmi shrnutými do těchto bodů:

a)     úklid veškerého použitého nádobí v řádné čistotě na své místo

b)     úklid všeho nářadí z vybavení objektu na své místo

c)      úklid místností a vytření všech podlah v základně

d)     vyčištění kamen a úklid popele a pevných odpadků - uvedení do původního stavu před Vašim příjezdem.

e)     úklid WC do provozní čistoty

f)        zajištění oken proti vloupání

g)     odpojení bojleru a čerpání vody od el. energie

h)      odpojení a vypnutí přívodu el. energie v hlavním rozvaděči v předsíni srubu

i)        uzavření objektu WC, případně nového srubu a chatek, pokud byly použity

j)        uzavření starého srubu, obou jeho dveří

k)      kontrola zajištění celé základy a úklidu v celém prostoru základny

6.8.     Vrácení klíčů - objektu

Navrácení klíčů proběhne buď osobně při předávání objektu po odchodu z místa pobytu nebo na smluveném místě, které bylo dojednáno při předávání klíčů od objektu. Toto předání bude provedeno osobně mezi pověřenými osobami s předáním informace o průběhu pobytu.

Součástí je předání záznamu o počátečním a konečném stavu odběru el. energie na základně a taktéž zapsání těchto údajů na evidenční list umístěný v hlavním rozvaděči.

Oddíly KČT a ATOMu vyplní formulář KČT na poskytování slevy na objektech KČT, umístěný tamtéž. Vedoucí vyplní formulář v rubrikách Jméno a příjmení, rodné číslo, číslo průkazu a termín pobytu a nechá všechny účastníky podepsat. Tento formulář odevzdá spolu s klíči od objektu.

Správce objektu si vyhrazuje možnost kontroly provozních podmínek.

 

6.9.     Vyúčtování poplatku za použití zařízení

Jelikož je základna využívána pouze ke sportovní činnosti, neslouží do kategorie ubytovacích objektů, je za zapůjčení účtován smluvní poplatek dle ceníku uvedeného v Kalendáři akcí odboru dle předem dohodnutých pravidel a podmínek. Za elektrickou energii je účtováno 4,- Kč za spotřebovanou kWh. Doklad o zaplacení je předán formou příjmového dokladu oproti zaplacené částce.

rubriky

kontakt

        › predseda odboru

        Ing. Jaroslav Matula
        » napiš e-mail
        ICQ 444-228-321

        › místopředseda

        Stanislav Prais
        » napiš e-mail

        › správce stránek

        Miroslav Decký
        » napiš e-mail
        ICQ 177-660-932

        › tvurce stránek

        RHOman
        » napiš e-mail

prístupů

         › Stránky navštívilo:

         0 lidí,
         dnes:

administrace

Jméno:

Heslo:i
nové zprávy

SELECT ZPRAVA ERROR - Došlo k chybě při zpracování dotazu v databázi zprava, řádek 16, _inc_pravy.php.

nastavení akcí

        › filtr akcí

  Všechny akce
  Akce odboru
  Akce KCT
  Miro a spol.
  SIRIUS-výpravy
  Kulturní akce

  

-